+ حمایت‌های قانونی تامین اجتماعی از کارگران
+ فرهنگ حقوقی و آپارتمان نشینی
+ نکات کلیدی و کاربردی درباره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
+ تهدید، تشویق،ترغیب و تسهیل در آدم ربایی /معاون یا مباشر
+ اعاده دادرسی از آرای قطعی کیفری
+ تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند
+ اعتبار اقرار خارج از دادگاه در امور کیفری
+ اختیارات شوراهای شهر برای وضع عوارض شهری
+ حکم بازداشت در انتظار ممانعت‌کنندگان ملاقات با فرزند
+ استفاده از خدمات کارکنان شرکت­های خصوصی درانجام وظایف پست­های ثابت سازمانی